قوانین تفکر سیستمی 2:

* یک تفکر سیستمی سالم باید براساس رابطه ی عللی ومعلولی شکل بگیرد:

مثال:

-  افزایش دما در تابستان به افزایش مصرف بستنی منجر می شود.

-  افزایش دما منجر به افزایش جرم می شود.

در دو مثال بالا رابطه ی برقرار شده رابطه ی همبستگی است.وهیچ ارتباط عللی ومعلولی برقرار نیست واین تحلیل گول زننده است.

* تعیین صحیح مرز سیستم:

در تفکر سیستمی باید مرز مشخصی میان موضوع بحث باشد.

باید موضوع بحث با مرزهای مشخص تعیین شود،ودرنتیجه بحث به هیچ وجه به بیراهه نمی رود.

اگر این گونه عمل شود نتیجه ی بحث منجر به اصلاح نقص خواهد شد.

مثال:

- پژو 206صندوق ندارد.

نتیجه ی این بحث در ایران خودرو منجر به تولید محصول جدید صندوق دار می شود.

تا بعد.............. خدا یار ونگهدار.

برای بهبود روند کار حتما نظر بدهید.

این بحث ادامه دارد.

ارادتمند .....عباسی.