سلام دوستان :

امروز حسن روحانی مهمان زنجانی هاست.

در این سفر طرحهای مختلفی در زنجان به بهره برداری می رسد.

عباسی.