قوانین تفکر سیستمی(1):

تز پنجره وآیینه:

جلوی رویمان یک آیینه بگذاریم،هروقت مشکلی پیش آمد به آیینه نگاه کنیم.

پنجره را فراموش نکنیم:   وقتی موفقیتی دست داد،به بیرون نگاه کنیم.

به یقین در مشکلات پیش آمده خودمان نقش اساسی داریم ودر موفقیت هایمان حتما عوامل بیرونی دخیل هستند.

* نباید شرایط محیطی را سرزنش کرد.

 نقادان شرایط محیطی همیشه علت شکست را شرایط محیطی می دانند.

ایرادی که به این بینش وارد است ،این است که  نقش خود انسان  در این روش کم رنگ ترمی شود.

* درک الگوی تغییرات بجای تمرکز بر رخدادها:

درتفکر سیستمی بجای اینکه بر روی رخداد ها تمرکز کنیم روی الگوی تغییرات تمرکز کنیم.

با توجه به رخدادها می توانیم جلوی مشکلات را بگیریم.

//ویژه گی مهم یک سیستم تعامل بین اجزاست نه  فعالیت جداگانه//

فعلا.....................

اراتمند ..............عباسی