این نکته را از جزوه آموزشی نشانه شناسی در خبر ،کاری از آموزش معاونت سیا سی صداو سیما سال (83)بازنویسی می کنم.

- تقسیم بندی معنی شناسی از دیدفردیناند دوسوسور:

1- شمایل: icon.

2- نمایه: index .

3- نماد : simbel.

=================

1- شمایل: نشانه ای است که میان صورت ومعنی آن نوعی شباهت صوری وجود دارد،این نوع نشانه شناسی را نشانه شناسی تصویری می گویند.

مانند نقاشی صورت که با صاحب آن  صورت شباهت صوری دارد.

2- نمایه: نشانه ای که میان صورت ومعنی آن نوعی رابطه علمی وجود داردکه در سنت آن را نشانه طبیعی می گویند.

مانند دود که نمایه آتش است.

3- نماد : نشانه ای است میان صورت ومعنی که نوعی رابطه قرار دادی بین آنها وجود دارد.

مانند اینکه چرا قرمز نشانه ایست است.

======================

نکته : نشانه های زبان به دلیل ماهیت قرار دادیشان  بخشی از نماد ها را تشکیل می دهندکه در فارسی آوا نام گرفته اند.

مانند شرشر که ما را از لطافت کلمه به شباهت صوری ونشانه تصویری می رساند.

======================

- در نشانه شناسی خبر 2مقوله زیر حائز اهمیت است:

الف: بافتار(content)

ب: ساختار: (structure)

- بافتار: هر شیوه خبری به گونه ای خاص بامخاطب ارتباط برقرار می کند(محوریت ،محتواست وروابط پنهان  خبر را بررسی می کند)

- ساختار: چگونه خبر شکل گرفته است( محور فرم است).

======================

فعلا .......................

منتظر نظر های شما هستم.