واژه نامه ی اصطلاحات تصویر برداری "1"

*اندازه ی نما:بزرگی وکوچکی یک تصویر در داخل یک کادر که "به منظور رعایت استاندارد واحد براساس چهره انسان تقسیم بندی شده است" را اندازه ی نما میگویند.

- نمای بسیار نزدیک:(vcu)very cloesupنما از بالای چانه تا وسط پیشانی.

- نمای خیلی نزدیک:(bcu)bigcloesupوقتی که نما موضوع را پوشش می دهد.

- نمای نزدیک:(cu)cloes upبلای شانه تا بالای سر و مو.

- نمای متوسط نزدیک:(mcu)medium cloes upقفسه ی سینه تا بالای سر.

- نمای متوسط:(ms)medium shtاز کمر تا بالای سر.

- نمای زانو:(ks)knee shotاز زانو تا بالای سر این نمارا نمای(4/3)هم می گویند.(شات آمریکایی)

- نمای دور متوسط:(mls)medium long shotاز پا تا سر تمام قد.

- نمای دور:(ls)long shotتمام قد یک انسان که حدود یک سوم کادر است.

- نمای خیلی دور:(els)extremelong shotتمام قد انسان بخشی از کادر باشد.

- نمای کاملا بسته:(ecu)extrem cloes upنمای بسیار بسته از یک شی.

این بحث ادامه دارد.

منتظر نظرات شما هستم.

فعلا................

منبع جزوه آموزشی صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران.