این اصول را رعایت کنید:

1- در نقل وقولها دقت کنید:کوتاه ،گویا وتاثیر گذار بنویسید.

  نقل قولهای طایی را فراموش نکنید.

 مثال:آقای .......قطار قیمتها ترمز برید.

2- از کلیشه پرهیر کنید:

مثال :به کام مرگ فرستاده شد(نامناسب)

        مرد(مناسب)

        مطالبات مالی شرکتها(نامناسب)

        طلب شرکتها(مناسب)

3- کلمات وعبارتهای پیچیده مخاطب شما را فراری می دهد.

مثال:شهروندان غیر نظامی(نامناسب)

       مردم(مناسب)

       بامداد(نامناسب)

       صبح(مناسب)

      به حالت تعطیل درآمد(نامناسب)

      تعطیل شد(مناسب)

  تا بعد.............

  ارادتمند شما عباسی........................................

منتظر نظرهای شما می مانم